שומיחה ץורימו יתנוכשה הפשאה חפ
יניערגה

תדיחו םיקחשמה תרות ,ןמיונ-ןופ ןו'ג ריסאה תמליד
הצצפה
,רגרבסדנל ילינ :תילגנאמ המגרית .ןוטסדנואפ םאיליו
78 ,'מע 368 ,ןתיב הרומז תאצוה ,"םדאו עדמ" תרדס
םילקש


ןייטשניבור לאירא

לכבו תיב לכב ילואו) דחא ןוכישב דחא תיב רצחב :ןושאר השעמ
תיבה ירייד רפסמ ברש לככ .הפשא ףוסיאל ןקתמ בצינ (ןוכיש
םישותיה תחמשל ,הנחצה םש הבר ךכ ,הפשאה תויקש תמיטאב םילשרתמה
תא םוטאי אל ריידש תעדה לע הלעי עודמ .םיריידה לש םפא תניגמלו
ותרידמ ריבסה ןכשה דרוי ובש עגר ותואבש םושמ ?יוארכ הפשאה תיקש
רבוס אוה ,טעמ העורק תינוניב לבז תיקש ודיבו תעצוממה המוקב
תוגרדמב הלעיו חרטי םא םלועל איביש הנחצה תמרב ןטקה רופישהש
עגרב .ץמאמה תא קידצמ אל ,הניקת תיקש העורקה תיקשה לע הטעיו
םאתהב ,ורובעב רתויב הבוטה הלועפה תא ריבסה ןכשה רחוב הז יתרגש
תאו תישיאה ותחרט תא תיחפהל תונוצר לש תבורעת ןהש ,ויתופדעהל
ןכשה (ללכב הלכלכהו) םיקחשמה תרות יחנומב .דחי םג הנחצה תמר
."ילנויצר םדא" טושפ אוה ונלש

.הנוילעה המוקל הלוע הנחצהו ,םיילנויצר תיבה ירייד לכ ונרופיסב
קולבל הסינכב םינכשה תחישב לבא ,ןוכישב תידדה הביח הברה ןיא
רבודמ ירהש ,והשמ תושעל ךירצש ריעה והשימשכ םשארב ונהניה לכה
קר םהמ דחא לכ השע וליאש וניבה לכה ."ונלוכ לש הפשאה חפ"ב
המליד" .םיריידה לכ לש םבצמ דואמ רפתשמ היה ,"ןטנטק ץמאמ"
הנוכמה ,דחא .ןוכישה גולויצוס ארק ,"רותפל ךירצש תיתרבח
ומינפיש ידכ ,םיריידה ברקב הרבסה תוליעפב חותפל עיצה ,"גוגדפה"
בורקה ןושאר םוימש עיצה דחא "גטרטסא" .םירחאה םינכשה תבוט תא
תיקש ןיינעב ודיפקי םיריידה לכ :השדח תונבה תכרעמ ןוכישב גשות
.ןוכישל רוזחי "קדרב"ה ,לשרתמ אצמיי םינכשהמ דחאו היהו ,הפשאה
לע ןכש ,דואמ רהזיהל ריבסה ןכשה תא ענכשל ידכ שי וללה תונבהב
אלא ,םויה הנחצה בצמ לע הנטקה העפשהה קר אל תלטומ םיינזאמה ףכ
לש תומצעה תא רובשל עיצהש ימ היה .תובורקה םינשב ןוכישה בצמ םג
תומצעה תא רובשל עיצהש ימ וליפא היהו .ותלקלקב ספתייש ןכש לכ
הז הככ .לשרתהל םהמ והשימ תעד לע הלעי אלש ידכ ,םינכשה לכ לש
רסומ ילב השעמ ףוס ."םידוגינ לש ןידע גירא" אוהש ,הזה ןוכישב
.לכשה

לש תיניערגה המיאה ימי םה םימיה :הבחרהב רפסב ראותמה ,ינש השעמ
1949 רבמטפסב .ומוציעב תיניערגה תושמחתהה ץורימו ,םישימחה תונש
הבריש לככש םיניבמ לכה .םוטא תצצפ שי םיטייבוסל םגש ב"הרא הלגמ
,הנואת לש היטעב תיניערג האוש לש תוריבסה רבגת ןכ יניערגה קשנה
המ תא הנוכנ וזח אל םינעדמהש ללגב םתס וא ,טילש לש ויתונויגיש
םיבתכנ תומצעמה תוריבב .רמוח תופייע לש בצמב תוצצפל הרקיש
חותיפב זרדזהל ץלמומ םהבש ,"טלחהב רתויב םיידוס" םיריכזת
,םיריכזתב רמאנ ,"ןמימ תצצפ חתפנש םידיחיה היהנ םא" .יניערגה
תאז תושעל ונילעש המכו המכ תחא לע .רידא יגטרטסא ןורתיל הכזנ"
תאזו ,הצצפה חותיפב םיקסוע (םתלמ לע ךומסל ןיאש) וניבירי םא
."יגטרטסאה ןורתיה תא םהמ ענמנ תוחפלש ידכ

תווצ ,הינרופילק ,הקינומ הטנסבש דנאר ןוכמ סנכמ ץיקה ישדוחב
ותולעהל ןיאש המ לע בושחל" שקבתה ןוכמה ."תוחומה בטימ"מ בכרומה
שקבתה אוה תיניערג הפקתממ םילוצינה ייח ןונכת דצבו ,"תעדה לע
ירבחמ םיבר .תיניערגה היגטרטסאה תריחבב יאקירמאה לשממל ץעייל
,1944-ב ,ומוסרפ תובקעב ,םיקחשמה תרות חותיפב םיברועמ הצובקה
תאמ "Theory of Games and Economic Behavior" רפסה לש
.ןרטסנגרומ רקסוא ןלכלכהו ןמיונ ןופ ןו'ג לוגדה יאקיטמתמה

םיעדומו ,םיקירבמ ,םימכח ויה הצובקה ירבחש ךכ לע תקולחמ ןיא
השעיי אל םאש בטיה ועדי םה .םהיפתכ לע חנומ םלועה דיתעש ךכל
ץורימ תרבגה) "תילנויצר" היגטרטסא טוקנת תומצעמהמ תחא לכו ,רבד
.תחפ יפ ירבעל םלועה ררגיי ,(שומיחה

היה םא אלפתא אל .דנאר דיגאתב םש רמאנ המ קוידב םיעדוי ונניא
םלועב חורה ישנא בטימש עיצהו ,תיגוגדפ השיג טקנש והשימ םש
("םירחא"ה לש דחוימב) םיגיהנמה לע ץחלתש הרבסה תפקתמב וחתפי
רשפאש וסרגש הלאכ םש ויהש םיעדוי ונא .שומיחה ץורימ תא קיספהל
םאש ,תומצעמה ןיב תונבה תגשה ידי לע שומיחה ץורימ תא קיספהל
םג םש היה .תרחאה םג תאז השעת שומיחה ץורימב םדקתת ןהמ תחא
םידקהל שי ,שומיחה ץורימב םיטייבוסה ומידקי םאש רבסש והשימ
תיניערג הפקתמב חותפל שיו ןיתמהל ןיאש רבסש ימ היהו ,םציצפהלו
:רמא םדא ותוא .שדח ימלוע רדס ףוכאתש תימלוע הלשממ תמקה הפכתש
אל המל' :רמוא ינא ,'?רחמ םתוא ץיצפהל אל המל' :םירמוא םתא םא"
אל המל' :רמוא ינא ,'שמח העשב םויה' :םירמוא םתא םא '?םויה
.(177 'מע) "?תחא העשב

היה אוה .ןוטסנירפ תואשדמ לע אלא ,ןוכישב יח אל טוהרה רבודה
קלחל לוכיש ימ ,ותוא תופפואה תודגאה תא יחה ,לכה לע ץרענ םדא
ירפס תורשע הפ לעב רוכזל ,תורפס הנומש לש םירפסמ הלקנ לע
בשחנ ,הקיטמתמה יחטש בורב תועירכמ תומורת םרתש ימ ,הירוטסיה
ןייטשנייא) "םלועב רתויב בוטה חומה" הנוכ ,ילטיגידה בשחמה יבאכ
רמאמל יטנוולר ךכ לכ אל) רמומ ירגנוה ידוהי ,(זא יח ןיידע היה
רוביג ,ןמיונ-ןופ ןו'ג אוה אלה - (ריכזהל אל המל לבא ,הזה
.רפסה

יהמ לאושו ,םירופיסה ינש ויב רשקה לע ארוקה המת ןאכ :תחא הטשפה
םיקחשמה תרות ישנא ,ןכבו .םיקחשמה תרות יהמו ריסאה לש המלידה
תא םהמ םיצלחמ םה לבא ,םיהז םניא םירופיסה ינשש ךכל םיעדומ
המ בושחי יזא ,ילנויצר ןפואב גהונ םיפתתשמהמ דחא לכ םא :ףתושמה
לשרתי) הלועפ ךרד התואב רחבי ,םירחאה םיפתתשמה יכלהמ לע בושחיש
םיכלהמה תאצות לבא .(שומיחה ץורימ תא ץיאי ,הפשאה תקירזב
לכ וליא הרוק היהש הממ רתוי םיפתתשמה לכל העורג םיילנויצרה
םידיפקמ ויה םלוכ) ילנויצר-אל ןפואב םיגהנתמ ויה םיפתתשמה
.(שומיחה ץוריממ םיענמנ ויה םלוכ ,הפשאה תיקש תקירזב
המלידה" אוה תאזכ היצאוטיסל םיקחשמה תרותב ןתינש יעוצקמה םשה
םייוצמה םיריצע ינש תופתתשהב שודנ רופיס םוש לע ,"ריסאה לש
דע תויהל םיכסהל םא טילחהל ךירצ םהמ דחא לכו ,םידרפנ םיאת ינשב
תופתושמ םילוקיש תוכרעמ תחתנמו ההזמ םיקחשמה תרות .הנידמ
םדא ינב ןיב תיגטרטסא היצקרטניא שי ןהבש תויצאוטיס לש תוצובקל
.םילנויצר
.יעדמ אשונב םיריעצ לש םתוניינעתה תא םיתיצמה םירפס שי :רפסה
,"המרפ לש ןורחאה טפשמה" גניס ןומייס לש ורפס לשמל אוה הזכ
הקיטמתמ תושיחממה תואלפנ תויעבב םיאקיטמתמ ייחמ תוטודקנא לבתמה
הנש םירשע דועב ודיעי ונימי לש םיריעצהמ המכ םא אלפתא אל .יהמ
טפשמה" תאירק ,המיהדמ תודלי תייווחמ העבנ הקיטמתמל םתבהאש
רפס וניא ןוטסדנואפ םאיליו לש "ריסאה תמליד" ."המרפ לש ןורחאה
.הזכ

לש אלפנה הרפס אוה הזכ .בושח ישונא רסמ םהל שיש םירפס שי
ימ ,שאנ ןו'ג לש וייחב קסועה ,"Beautiful Mind" רסאנ היבליס
.םיקחשמה תרותל תויסיסבה ויתומורת תוכזב הלכלכב לבונ סרפ לביקש
יאדוובו ,שאנ לש הז ומכ קתרמ וניא ןמיונ-ןופ לש וייח רופיס
.בושח ישונא רסמ רפסב ןיאש

ינשקע ןויסינ .קתרמ וליפא םיתעל ,ןיינעמ רפס ונינפל ,תאז לכבו
קוסיע ידכ ךות ,ירלופופו ליכשמ ןפואב םיקחשמה תרות תא גיצהל
תונשב תיניערגה היגטרטסאה תעיבק) תפלאמ תירוטסיה היגוסב
אלא .םיקחשמה תרות לש תוברועמ הרואכל התיה הבש ,(םישימחה
ןיינעתמל תנמוט םיקחשמה תרותש ענמנ יתלבה חפב לפונ ןוטסדנואפש
תרות לש התוהמ :םינפבמ הב םיקסועל םג ילואו ,דצה ןמ הב
קר אל םירורב םניא ,תואיצמה ןיבו הניב רשקה ,הידעי ,םיקחשמה
הרושה לובלבה .םיקחשמה תרותב םיקסועה הלאל םג אלא ,ןוטסדנואפל
תוישומיש ןיב ,יובינל רואית ןיב ,תואיצמל הירואית ןיב רפסב
,םיקחשמה תרותב םייקה לובלבה לש תיחרכה האצות אוה ,תוטשפומל
.הרבחה יעדמ לכב ילואו הלכלכב

תונויערה דחא איה ריסאה תמליד"ש ןעוט ןוטסדנואפ :םילובלב
,דחא לכ ידי לע הטילקל היד הטושפ איה ,םירשעה האמה לש םילודגה
"ריסאה לש המלידה" .(21 'מע) "תיסיסב תובישח הל תעדונ תאז םעו
הניא התוטילק לבא ,םיבוט םירופיסב עייתסמה ,טושפ ןויער איה
.ךכ לכ לודג ןויער חרכהב התוא השוע

הדיחב רבודמ וליאכ ריסאה לש המלידה "ןורתפ" לע רבדמ ןוטסדנואפ
לש םיאקיטרואיתה בור"ש ךכל עדומ אוה ,תאז םע דחי .לאוגל הכחמה
'מע) "רתפית אל םלועל ריסאה תמלידש םויה םינימאמ םיקחשמה תרות
ומכ לבא ...יגטרטסא לקארוא ןיעמל התיה םיקחשמה תרות"שו ,(153
ןפואב תויולת םיקחשמה תרות לש תובושתהש איה היעבה ,לקארוא לכב
.(57 'מע) "תולאשה לש חוסינה

:רמוא אוה ."םיקחשמ" גיצהל ידכ תוצירטמב שמתשמ ןוטסדנואפ
יטמתמ הנבמ איה ,אדירג השעמ רופיסמ רתוי הברה איה ריסאה תמליד"
שמתשמל החונ תינויצירטמה הגצהה ."םוי-םוי ייחב היעב םגו קיודמ
ןיא רפסה לש ארוקה רובע .םייטילנא םיכרצל תובישח הל שיו ,הסונמ
."קוידו תויעדמ" לש הילשא תיירז אלא הב

םיתעלו ,"תוצלמה" תכרעמכ םיקחשמה תרות תא שרפמ ןוטסדנואפ
ןיבמ אוה םג לבא ."תרמוא הרותה" ןושלב הילא סחייתמ אוה תובורק
ךירדמב אלו ,םיילמרופ םינועיטו םילדומ ,םיגשומ לש ץבקמב רבודמש
.םירשואמ םייחל

רבדמ אוה .ימדקאה םלועב תרכומ הקירוטרב שמתשהל הברמ ןוטסדנואפ
לע ,תוינידמ לע (םיקחשמה תרות לש) תכלה תוקיחרמ תוכלשהה" לע
.הלא תוכלשהל ןהשלכ תואמגוד תתל השקתמו "תויתרבח תומרונ
םיקחשמה תרותב שמתשה ןמיונ-ןופש םשורה תא ררועמ ןוטסדנואפ
לש ץמש רבחמל ןיא לבא .תיניערג ענמ תמחלמ לע ויתוצלמה שוביגב
הנקסמל וליבוהש ןמיונ-ןופ לש םייתבשחמה םיכלהמה ויה המ גשומ
:רמואה סומלה לופ יאקיטמתמה תא טטצמ ףא אוה דחא םוקמב .וז
יפלכ שחש הברה תוניועב הרוקמ ענמ תמחלמב ןמיונ-ןופ לש ותכימת"
רחאלש הירגנוהב ןוק ןוטלש תעב תודליה תונורכיז ללגב ,םזינומוקה
."הנושארה םלועה תמחלמ

םיאטבמו ,תקולחמב םייונש יתלב םניא םיאבה םירבדה :םויס לש רסמ
.הישומישו םיקחשמה תרות לע ילש יתפקשה תא
היפוסוליפל בורק טשפומו קתרמ ןויד הניה םיקחשמה תרות ,יניעב
ללכבו ,םירישי םימושיי הב ןיא .ןותיעב הלכלכה ירודמל רשאמ רתוי
ךרדב הז ירה ,(ךכב קפס ליטמ ינאו) "תישעמ תלעות" הב שי םא
אובב םהב שמתשמו תונויער ונחומ טלוק הבש תנבומ אלהו הלקלקעה
.החכוה ןועט הז םגו .שעמ לש םירבדל תעה

הנבמ ילוא שי יניערגה שומיחה ץורימלו ןוכישב הפשאה תויעבל
קוניצב םיאולכה םיריסא ינש לש םהיתויעבל ומכ שממ ,המוד יגטרטסא
קושל הסינכ לע םירחתמה הנידמב םילודגה םיקנבה יל"כנמ ינש לשו
,םיקחשמה תרות לש טשפומה ןוידב תלעות שיש ךכמ קיסהל רשפא .שדח
לש המלידה" םשה תחת תולפונה וללה תויצאוטיסה לכ תא הסכמה
שי ןוכישב ריבסה שיאל :תרחא הנקסמ קיסהל םג רשפא לבא ."ריסאה
לש הער אל הנבה םג ול שי ךכיפלו ,ןוכישה תויעב לש הער אל הנבה
תוינידמ עודמ רורב אל ,לשמל ךכ ,ךכיפל .םלוע לש ומורבש תויעבה
ינילקרטב םייקתי הב ןוידה םא רתוי הבוט היהת לארשי לש ןיערגה
הסינכב אלו ,םיקחשמה תרותב סרוק ירגוב תופתתשהב לשממל רפס יתב
.בחרה רוביצה תופתתשהב ןוכישב תיב לכל

תרות ירוחאמש יגולויצוס-יגולוכיספה רופיסה תא ץימחמ רפסה
ךרוצ םיאצומ "םיליכשמו םילנויצר" םדא ינב םגש ררבתמ .םיקחשמה
תרות .םתצעב ןימאהל הבוט הביס םהל היהתש ילבמ "תויוכמס"ל תונפל
היהש יפכ) תיאקירמאה הנגהה תכרעמ לש היצריפסנוק הנניא םיקחשמה
תתרשמ איה ןיא לעופב םא הלאשה ןמ דואמ דרטומ ינא לבא .(ןעטש ימ
בחרממ תובושח תויעב קיחרהל הרטמב ,תימדקאהו תיתרבחה הטילאה תא
,תיעדמה םירתסה תפש ימוטרח ,טעמ יתמ לש םמלוע לא םיחרזאה
.לוכיבכ11/15/2000 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©