w w w . h a a r e t z . c o . i l

03:29 10/03/2003-ב ןכדוע

םירטפתמל ישפוח קוש

ןייטשניבור לאירא תאמ

קיסעמ וניאש דסומ ,רואנ ירבע דסומב קיתו דבוע אוה
אוה םינש .וקיסעמ םע הזוח ךרד אלא ,תורישי ותוא
רקיעה"ו ,"ךלצא המ"ו ,"רומג רדסב ילצא" רמול גהונ
תלכלכל םרותה ,ץורח דבוע אוה ,לכה תעדל ."תואירבה
ותמורת לע דובכ תדועת לבקי ילוא דחא םוי .לארשי
(טעמב) הלוע ותדובע רכש .סולפ ינוניבה דמעמה תחוורל
לש יקלח רזחה לבקמ אוה ,םומינימה רכש לע אקווד
קפסמ אוה םידליה תבצק ימולשת ףוריצבו ,העיסנ תואצוה
.םייסיסבה ויכרצ תא

וז ותוכזו ,רתוי תצק חיוורהל הצור אוה םגש אלא
וקיסעמל רשפאמש הז ."ישפוחה קושה" תוברתב תנגועמ
םא ,רחא םוקמל ויקסע תא ריבעהל וא ,םיריחמ תולעהל
דבועל רשפאל רומאש הז .ויחוור תא םש לידגהל לכוי
רטפתהל וירושיכ תא לצנל רתוי הבוט תונמדזה אצמש
.ורכש תא רפשלו ותדובע םוקממ סומינב

.רחא הדובע םוקמ םושל רובעל דמוע וניא קיתווה דבועה
ונתינש רתוי הובג רכשל תועצהל בריס ישפוחה ונוצרמ
יובש אוה יכ ?עודמ .ויתולעמ לע דמעש ימ ידי לע ול
םירוטיפ ייוציפ לבקי תואלמגל שורפישכש ,הווקתב
לכ" ,ונושלכ ,םה הלא םיפסכ .(הדבתי אלש ללפתנ הבהו)
קושה תוחוכמ תונהיל לוכי וניא ןכל ."ויתונוכסח
,תונייטצה תדועתל קר אל יאכז ותוא ואצמש ,ישפוחה
.שדוחל לקש 200 לש תפסותל םג אלא

קינעמה ,םדקתמ יתרבח קוח אוה םירוטיפ ייוציפ קוח
תנש לכ לע דחא שדוח לש רכש הבוגב יוציפ רטופמל
דבוע .ןוכסיח תחטבה לש בושח ביכרמ וב שי .הדובע
וליאכ םייוציפה ימד תא ודיבעממ לבקי תואלמגל אצויה
הארתהב םג ,ותדובע םוקממ רטפתמה דבוע םלואו .רטופ
.םירוטיפ ייוציפל ותוכז תא דבאמ ,היואר

ייוציפ ןדבוא תורשפאמ םיגאדומ םניא םידבועהמ םיבר
םהידבועל םימלשמ םיבר רוביצ תודסומ .םירוטיפ
ייוציפ םילבקמ קשמב "םיריכב" .הרקמ לכב םייוציפ
גאד והשימ .םלשל בייחמ קוחהש המ לע םילועה םירוטיפ
דיקפתל םדא לש יונימב ,לשמל ,ריכי קוחהש ,(יוארכ)
תרטופ הניאש תורטפתה תליעכ תימוקמ הצעומ שאר לש
.םייוציפ ימד םולשתמ

דמוע וניא ,"ריכב" וניא ,הנידמ דבוע וניאש ימ םלואו
ידכ "תורצ" תושעל ןיינועמ וניאו ריע שארל רחביהל
דואמ יתועמשמ ןוכסיח דבאי ,ורטפל ודיבעמ תא "ץלאל"
םיקתורמ ורתונ .ישפוחה קושה יפנכ לע ףועל הסנישכ
יוארכ םינגומ םניאש ,םוי ישק םידבוע םתדובע םוקמל
ורטופי םא םגו ,ךומנ םרכשש ,יעוצקמ דוגיא ידי לע
.םהל עיגמה תא ולבקי ילואש םדוק הכורא ךרד ורבעי

דבועה תליבכ ןיבו דיבעמה תודיינ ןיב הירטמיס-אה
םניא םידבוע :תנגוה אלו הליעי אל האצותל האיבמ
דגנכ תפסונ ברח הנתינ םיקיסעמלו ,םתלוכי תא םיצממ
יפ לע וליפא ךכל םייוארה םידבוע לש רכש תושירד
םייוציפה םולשת תבוח .המלענה דיה לש לתופמה ןויגיהה
דיבעמה םא .םייתורירש םירוטיפמ םידיבעמ העיתרמ הניא
,תואלמגל שורפיש תעב דבועל םייוציפה תא םלשל ןווכתמ
ךרוצה קר אלא ,םייוציפה ימד הניא םירוטיפה תולע ירה
יופצה דספהל תיסחי םועז דספה והז .רתוי םדקומ םמלשל
היה םא .םייוציפה ימד לכ תא דיספמה ,רטפתמ דבועל
הז ירה ,ותדובע םוקמל דבוע תרישקב ילכלכ ןויגיה
הלא ןיב לדבההש אלא .דבועב דיבעמה לש ותעקשה ןיגב
םניאש הלאל םירוטיפ ייוציפ קוח ידי לע םילבכנש
לע אלו ,דבועה לש וחוכ וא ותשלוח יפ לע עבקנ םילבכנ
.הליבכבש "ילכלכה ךרעה" יפ

,תובוט תונווכ אלמו יואר קוח אוה םירוטיפ ייוציפ קוח
ןפואב דיקפהל םידיבעמ בייחל ךירצ .ונקתל קר רשפאו
תושרל דומעתש ,ןוכסיח תפוקב םייוציפה ימד תא ףטוש
היהת ,דיבעמה םע ותורשקתה תא םייסי רשאכ דבועה
הרומשה תולק התואב דבוע לכ לכוי ךכ .היהת רשא הביסה
ליגל עיגהש ןיב ,הרקמ לכב ול עיגמה תא לבקל ונקלחל
וא רטופש ןיבו ,"םלענ" קיסעמה הלילחש ןיב ,השירפ
.ונוצרמ שרפ

.לארשי תנידמב טלחומ ןוטלשל ועיגה ישפוחה קושה יריבא
תואמסיסל םתונמאנ תא ןיגפהל תונמדזה םהל שי ,הנה
אלא ,םהלש םיסרטניאה םודיק םשל קר אל ישפוחה קושה
,ןכ אל םאש ."םירחא"ה םע ביטימ ישפוחה קושהשכ םג
םירואנ ,"הלעמל" םש ונאש ,ךכל תפסונ החכוה תאז היהת
לע רומשל םיפאוש קר ,תויהל םירמייתמ ונאש לככ
תוחוכ ףוס ףוסשכו ,תימואלה הגועהו רשועה ,הינומגהה
רוציל םיגאוד ונא ,םישלחה םע ביטיהל םידמוע קושה
םוקמב וראשיי "הטמל" הלאש םיחיטבמה ,םיקוח רמשלו
.םהל רומשה

2002 תנשל הלכלכל לארשי סרפ ןתח אוה בתוכה
2001 (c) ץראה ןותיעל תורומש תויוכזה לכ

/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=270972
ןולח רוגס