w w w . h a a r e t z . c o . i l

03:54 03/04/2003-ב ןכדוע

חפוקמהו רישעה רזגמה

ןייטשניבור לאירא תאמ

םע תמעתהלמ סונמ ןיא יכ הארנ - התחלצה חכונל
םילשמ והינתנ ןימינבל .רצואה רש לש הקירוטרה
אוה ותינכות תא גיצה הבש םיאנותיעה תביסמב .םימישרמ
?םישוע המ זא ."דואמ דע הלוח ,הלוח ונלש קשמה" :רמא
אוה ינשה דעצה ,םומידה תא רוצעל הז ...ןושארה דעצה"
לופיטמ דומלל רשפא המ רורב אל ."הלוחה תא םקשל
ןאכ שי ילוא - לארשי תלכלכב ןוכנה לופיטה לע הלוחב
:ףסונ בלש שי לשמלש אלא .תקדצומ םוריח תשוחתל יוטיב
ידכ ולש תורחתה רשוכ תא רפשל אוה ישילשה דעצהו"
שי ?לשמל רשקה המ ."םלועב םירחא לומ דדומתהל לכויש
םע ךמצע אצומ התא והשכיא לבא ,וב לפטל ךירצ ,הלוח
םירוטיפ ירק ,יתורחתה ורשוכ תא קזחל ךירצש הנקסמה
.יוסימה תתחפהו תויתלשממ תורבח תריכמו

:הזרהו ןמשה לשמ אוה ,רבד םשל השענ רבכש ,ינשה לשמה
רצותהמ 55% הווהמ ירוביצה רוטקסה" היפלש הנעטה תא
45 לקושה םדאל והינתנ הוושמ - "45% ינרציה רוטקסהו
רשאכ ,ג"ק 55 לקושש םדא ובג לע תאשל ץלאנו ג"ק
ןושארהש דע ,בחרתהל ןורחאהו ץווכתהל ךישממ ןושארה
.סרוק

ירוביצה רוטקסה ןיב תירוקמ הנחבה ,והינתנל ,ול שי
ימ") ינרציל ("ףסכ םיכרוצ אלא ףסכ םירציימ אל םה")
תובבר הז ,םילעפמה הז ,ינרציה רוטקסה הז ףסכ רציימש
לבא .("המודכו תוירחסמה תורבחה הז ,םינטקה םיקסעה
םיבייח ונחנאש המ ןכלו" :וירבד ךשמהב תפשחנ ותנווכ
תא לידגהלו ירוביצה רוטקסה תא ןיטקהל הז תושעל
."יטרפה" ושוריפ "ינרציה" ,דמלו אצ ."יטרפה רוטקסה
,םיאקנב .םיינרצי אל םה םיאפורו םירומו ש"עת ילעופ
רש שטשטמ ךכ .םיינרצי םה םינלכלכו הסרובב םירחוס
תויתלשממה תורבחה תריכמ :תיתימאה ותנווכ תא רצואה
קשמה תא אלא ינרציה קלחה תא חרכהב הלידגמ הניא
אל יטרפה רזגמל בלח תופיט תונחת תרבעהו ,יטרפה
."ףסכ תרציימ"

םלשמ רוביצהמ 10%"ש רצואה רש רמא "בירעמ"ל ןויארב
םירפסמב םייוצמה םירבח ."סמה ילובקתמ 90%
הנעטל רוקמה תא תעדה לע תולעהל ושקתה םייטנוולרה
ךכמ "החינז" תומלעתה תאזה הגצהב שיש ןבומכו .וז
.תוסנכההמ 34%-כ לבקמ ןוילעה ןורישעהש

הפיה ,חילצמה ,רישעה יומיד תא והינתנ חפטמ ךכ
,םילייח ,םירומ .תורצויה תא ךפוה אוה .חפוקמהו
לש ובג לע םינתנהנ םיבכורל ויה םיטפושו תויחא
.ןוילעה ןורישעה

הלאשב עגונ אקווד והינתנש תודוהל ךירצ ,תאז םע
הטילשה תייעב דבלמ ,ונתוא קיסעהל הכירצש תיזכרמה
דחא אוה הזה םעהש בשוח ינא" :רמוא אוה .םיאניתשלפב
ילע רתויב רשכומה אל םא רתויב םירשכומה םימעה
"?רבשמ שי עודמ" ,לאוש אוה ,ךכ םאו ."תומדא

דוחיי ונל שיש ,םיבשוח ונבורש המ תא רמוא והינתנ
אוה הזה דוחייהש ךכמ םלעתמ אוה לבא .וחפטל ךירצש
תיפרגואיגה ונתברק לש אלו תיתוברת תרוסמ לש האצות
.הזע תואטמיסב לורטפה תויווח לשו הלפכמה תרעמל

םיבאוכ (םידעצה)" :יודיו ףיסומ ותינכות תגצהב והינתנ
םיברל םימיענ ויהי אל יאדווב םהו ישיא ןפואב יל
ינא ,םלוכל השקש עדוי ינא ...לארשי יחרזא ןיבמ םיבר
רש דיקפת תא לבקל יל םג השק היהש םכל דיגהל בייח
םחרוכ לעב םיינעל ,םישישקל ,םילטבומל ."רצואה
םידעצה רצואה רשל ."םימיענ אל" ויהי םידעצה
.ולש ישוקל םילוקש םירטופמה לש םהיישק ."םיבאוכ"

לש ותלוכי לע םילפונו םימק םירבדה ,רבד לש ופוסב
םג ,היתפמא אלל .ויניתנ יפלכ היתפמא תולגל גיהנמ
."םיילכלכ" תונורתפ רצייל לכוי אל םסוק

2002 תנשל הלכלכל לארשי סרפ ןתח אוה בתוכה
2001 (c) ץראה ןותיעל תורומש תויוכזה לכ