2002 סראמב 20 ,ב"סשת ןסינב 'ז יעיבר םוי
םירפס << תספדומה הרודהמה
"םיישומיש" תויהל ולדח םדאה ינבמ םיבר ובש םלוע
ןייטשניבור לאירא תאמ
הלכלכה תללק
65 ,'מע 156 .ןקוש תאצוה .רלוד ילדע :תיתפרצמ םגרית .רטסרופ ןאיוויו
םילקש
קביל סכלא :םולצת
לטבומ ,םי תבב תינוכמב רג ,38 ןב ,דוד ןב המלש
14 ,םי-תב תייריע ןורחא הדובע םוקמ ,םישדוח 8
1.1.2002 ,"ץראה" .הנש
קביל סכלא ארוק "םיקסעומ יתלב"
"ץראה"ב םימסרפתמה וימוליצל
ירחא םוי .םינורחאה םישדוחב
םיטיבמ ונא םוי ירחא םוי
אל ,רחא "קסעומ יתלב"ב
אלו םוריע אל ,בער-הזמ
לא רשייה דחא טבמ .תיב-רסח
.ךויח וליפא םימעפל ,המלצמה
שחו תימויה הנומתב ןנובתמ ינא
רוטה לעב ונל רמוא וליאכ
והשימש תונומת ףסואב רבודמש
ויה יכ בוחרל ךילשהו םליצ
תוררועמ ,שומיש תורסח ,תורתוימ
תדוקנל תררמצמ השחמה ;הלמח תצק
,רטסרופ ןאיוויו לש אצומה
,שומיש ירסח ,םירתוימ :םילטבומל הרבחה לש הסחי תא תראתמ איהשכ
.הלמח תצק םיררועמ

"לס" םע םדאה ינבמ דחא לכ חנוצ וילאש םלוע ראותמ יתרגשה ילכלכה לדומב
אוה ןהבש תונוכמ וא ,הכירצ ירצומ תויהל תולוכי הלא תורוחס .תורוחס לש
ותואש ,"ןמז" המשש הרוחס םג שיו ,םירחא םירצומ רוצייל שמתשהל לוכי
ןהבש ,הממיב תועש 24 לש רצוא םדא לכל .יאנפלו הדובעל תוצקהל םדא לוכי
םיצור םירחאש וא ,םהל קוקז ומצע אוהש םירצומ רוצייל שמתשהל לוכי אוה
הלכלכה החינמ ךכ ,םדא לכ .הצור אוהש והשמ הרומתב ול תתל םינכומו םתוא
ןונגנמ אוה "קוש"ה .תוחפש המ תתלו רתויש המ לבקל ןיינועמ ,תיטרדנטסה
תנתינה "הגועה" תלדגהל םג איבמה ,םירצומ לש תירטנולוו הפלחה לש
.הכירצל

םניא םה .םילד םקלחו םיסכנ יריתע םקלח ילכלכה םלועל םיחיגמה םדאה ינב
ךכ ,הלטבאל הנעמה ."רוציי"ב ןמזה תא לצנל "תיגולונכט"ה םתלוכיב םיווש
איבהל ידכ ישפוחה קושה ינונגנמ תלעפהב אוה ,םיבר םינלכלכ םירמוא
גואדל אוה ,םיפיסומ םה ,הנידמה לש בושחה הדיקפת .גושגשלו החימצל
ויהיש ידכ םדאה ינב לש תישיאה םתלוכי תא ורפשיש ךוניחב תועקשהל
.רתוי םיליעומ

םלוע השענ םייח ונא ובש םלועהש איה רפסה לש תיסיסבה תיריפמאה הזיתה
תונבל ךרוצ דוע ןיא ."םיישומיש" תויהל ולדח םדאה ינבמ םיבר ובש
לע רעתסהל םילייח ינוילימ חולשל ךרוצ ןיא ,םידבע תובבר םע תודימריפ
ידכ תוריעז הריפת תונוכמ לע ונכרי תורפות לש תוללוסש ךרוצ ןיאו ביוא
לש םטבמ תדוקנמ תלעות ירסח ושענ םדא ינב ינוילימ .םידגב רצייל
ינב לש םיילכלכה םהיכרוצו םהיתונוצר שומימ ,תורחא םילמב ."םירחא"ה
םישנאמ עונמל תנמ לע ."םינלטב"ה אלל עצבתהל לכוי "םיישומישה" םדאה
תאז םע דחיו םתקוצמב םילטבומה תא םישאהל הרבחה הכישממ ,דרמתהל הלא
."בוט רתוי היהי םעפ"ש םתוא תולשהל

ונא ובש םלועהש רמוא יתייה ,רטסרופ לש היתונעט חורב רמאמ יתבתכ ול
חותינל יואר אוה ,יסאלקה לדומה יחנומב רואיתל ןתינ אוהשמ רתוי םייח
השוע ינא ילמרופה וחותינו ותגצה תא) אבה ינוימדה "לדומ"ב שומיש ךות
םישנא םלועב ורתונ גוגמו גוג תמחלמ תובקעבש חיננ הבה :(רחא םוקמב
,"ןמ" םשב העודיה אלפ תסומכ טעמל ,הכירצ-רצומ םושל םיקוקז םניאש
םדאה ינב הזה םלועב .םידרושה לש םהידיל רשייה םימשמ רקוב לכ דרויה
רבד םוש םהילע לפונ אל םלועלו לזמ ירסח םתצקמ .ןמ קר ךורצל םיניינועמ
םישקתמ םהש ןמ לש םיררה רקוב ידמ םילבקמה לזמ ינב םתצקמ ,םימשהמ בוט
הזה םלועב .רצייל המ ללכ ןיא ןכש ,ךרע הדובעל ןיא הזה םלועב .תולכל
.ףילחהל המ ןיא ןכש ןיפילח ןיא

.תוערואמה תא ביתכת "הלמח"הש רשפא ?הזה יטמוארט-טסופה םלועב הרקי המ
ןמהש הלא תא ליצת ילוא וז תובידנ .ול ןיאש ימל ונלשמ תתל םינהנ ונבור
םהידיב וזכרי םה ,הובג יתרבח סוטטסל וכזי םיבידנה .םהיתורצחב חנצי אל
.םהידסחב םייולת ויהי ןמה ירסוחמו יטילופ חוכה לכ תא

וליעפי ןמה ירסוחמ ."חוכ" תועצמאב רדסות ןמה לש שדחמ האצקההש ןכתייו
.םייקתהל ידכ ול םיקקזנ ךכ לכ םהש המ תא ןמה יריתעמ "תחקל" ידכ חוכ
ראש ינפמ םהילע ונגיש ידכ ןמה ירסוחממ קלחל ומלשי ןמה ילעבש ןכתיי
הרבחהמ וקיחריש השנעה ינונגנמ ודסווייו הלודג הרטשמ םקות .ןמה ירסוחמ
קר ושמשי קושה תוחוכ .לזמה ינב לש םמלוע לע םימייאמה ןמה ירסוחמ תא
."חוכ"ל ןמ ןיב ןיפילחה תוסיוול

תורבעהה רופיס תא םיגיצמה ,לארשיב הרבעהה ימולשת לע םינותנב לכתסמ ינא
חוכל העינכ חרוכב וא תובידנ לש השוחת ךותמ ,םישלחה לא הרבחב םיקזחהמ
ןוילימ ינשל בורק ב"הראב רהוס יתבב ונולי הלילהש רכזנ ינא .יטילופ
אוה ןמה לשמ םאה ימצע תא לאוש ינא ."ןמ ירסוחמ" עירכמה םבור ,םדא ינב
.ךכ לכ ינוימד

ויה םדא ינב ינומה "שדחה" םלועבש איה רפסה לש תיסיסבה הזיתה ,םנמאו
תקולחל יעצמא תויהל לוכי וניא יסאלקה ילכלכה קושה .םייוויטקודורפ-אל
ןכל .הרומתב תתל המ םהל ןיא ןכש ,"םייוויטקודורפ אל"ל םויקה יעצמא
לדומה אלא ,םלועה חותינל סיסב שמשל ךירצש יסאלקה ילכלכה לדומה הז ןיא
:רטסרופ יפל ,הנקסמהו .הגועה תקולח תא םיביתכמ חוכו הלמח ובש ינשה
וא ,רתוי ץמאתהל םכל תארוקה חומה תפיטשל וענכית לא ,"ןמה ירסוחמ"
אל טושפ "םהה" ."הלטבאה לגעמ"מ תאצל ידכ תיעוצקמ הבסהל סרוק רובעל
יתרבחה רדסה תא תונשל םכילע םייקתהל םכנוצרב םאו רתוי םכתא םיכירצ
.יסיסבה

ינב ינומה ךפהו םינורחאה םירושעב םלועה הנתשה הדימ וזיאב עדוי ינניא
רבעמ הברה עדי תשרוד וז תיריפמא הזית תקידב ."תילכלכ םירתוימ"ל םדא
רבד הניצקמ קר איה ,"המיזגמ" רטסרופ םא םגש םשרתמ ינא .יל שיש המל
םייגולונכטה םירופישה .דואמ לדג םלועב ןויווש-יאה .ןיררוע וילע ןיאש
.םדאה ינב ןיב הווש אל דואמ ןפואב שדחה ןמה תא וחינצה

תונויער גיציש רפסל אובמל וא קירבמ יטרואית רמאמל יד רפסה ןכותב שי
תרפוס ץירמהל ןהב יד רטסרופ לש היתונחבא .םלועה ןוקיתל םיירוקמ
םיפות לע תפפותמ וליפא ,הרוקמב תרפוס ןכא איהש ,רטסרופ .תובבל דיערהל
הניטנגראו הינמרג ,הילטיא ,תפרצב םיניגפמו םיתבוש לש םילגד הפינמו
הקסיפה .היגוגמדב תועבוט היתונחבא לבא .(ב"הראבו הינטירבב אל לבא)
םושב ,הנניא ונלש הפוקתה" :רפסה לש הביתכה ןונגס תא תנייפאמ האבה
ונחנא ,הברדא .ונתוא ענכשל וסינש יפכ ,'הירוטסיהה ץק' ,ןפואו םינפ
תנרמותמ ,םידקת תרסח הרעסל ,הירוטסיהה לש ןסר תחלושמ תוצרפתהל םידע
ףרח ,הדעונש 'הדיחא הבשחמ' רבעל ,רדגומ ןוויכב תושיחנב תנווכמ ,הובגמ
,תושריח תטשפתמ בחרמה ךותב ...םיחוור רצייל ,תויטנגלאה תואווסהה לכ
תלוברעמ ךותב םינותנ ונחנא וז תילרוג העשבו .ןורוויעה טלתשמ לוכה לע
,הממשל הכילומש םלוע תסיפת רבע לא תררחסמ הצואתב הענ רשא ,תללותשמ
"הב ןיחבהל םיברסמ ונא דועב תונוש תוכסמ ירוחאמ לקנב תרתתסמ איהשכ
.(112 דומע)

םייוטיבב בחרנ שומיש ,יוביג תורסח תוישגר תועבה ,תורזח לע תורזח
תא תנווכמה המלענ עשר-דיל הזימרמ רתוי ,עדונ-אלהמ הלהב יררועמ
,תרפוסה לש םלועה תסיפת יפל תקדצומ ילוא תירטסיהה םירבדה חור .םירבדה
תספתנ אלא ,שואיי לש תיוויטקפא העבה הנניא ,ינמודמכ ,הירטסיה לבא
:סיראפב יניטלה עבורב הפק תיבמ האב איהשכ דחוימב ,תישגר היצלופינמכ
תא הששיא ,רבד הילע יתעדי אל יתורובבש ,תרבחמה לע יתטקילש עדימה ,ןכא
תשרב יתאצמש התנומתב .רפסה תאירק ידכ ךות ילצא הב קבדש פיטואירטסה
בתכ ,ןוטוק ןאיא .תיקנע תעבטו דימצ ,םיליגע הרתי הטלבהב תדנוע איה
ןייצל ןוכנל אצומ ,1999 רבמבונב התוא ןייאירש ,"Guardian Weekly"-ה
אל ,ןמר'ז-ןס ראוולובב התוא שגופ אוה .הליגמ הברהב הריעצ תיארנ איהש
םויב .רטראסו ראובוב הד ןומיס תבשל וגהנ ובש רולפ הפקה תיבמ קוחר
ינומה ינפמ הילע ןגה השארלש עבוכה קר ,ןאידרגה בתכ רפסמ ,שגפמה
לע הל אימחהל ידכ התוא םירצועו ראוולובב התוא םיהזמ דימתש םיאסירפה
.רבכ הז ובשח םמצע םהש המ תא אטבל הביטיהש

רפסה תא בתוכה רידגמ "ןאידרג"ב םירפסה תרוקיב לש הנשמה תרתוכב
,תובר תופשל םגרות אוה ."'לטיפקה' זאמ רתויב לודגה ילכלכה רכמה-בר"כ
."םיקתוע ןויליממ רתויב רכמנ"ש ימלוע רכמ-בר אוהש בותכ ותכירכ לעו

םינלכלכ ,ב"הראבו הינטירבב ,לארשיב םירכמ רסירתמ רתוי לצא ררבל יתיסינ
,הלכלכה לש םייטילופה-םייתרבחה היטביהב דחוימב םיניינעתמה "םינלאמש"
אל ,רפסה לע עמש םהמ דחא .רפסה יארוק ןוילימ םע הנמנ םהמ דחא אל ףאו
םינלכלכה לכ ,תאז תמועל ."יניצר אל"כ ורידגה תאז לכבו ותוא ארק
:יל רמא םהמ דחא .רטסרופ תאו רפסה תא בטיה וריכה יתלאשש םיתפרצה
תעונת לש לגדה תוניפסמ ;תפרצב הלודג החלצה אוה רפסה"
אלמ רפסהש תרוקיבה ירמאמב יתארקש הממ קיסמ ינא .היצזילבולג-יטנאה
יריכבמ דחא וליאו ."הלכלכב הרועמ הניא תרפוסה לבא ,תובוט תונווכ
לע ןגנמ רפסהש ךכמ תעבונ רפסה תחלצה .לבז" :רמאש ימכ טטוצמ "דנומ-הל"
."םידחפ

םויב Amazon.com-ב אצמנ הפוריאב םיקתוע ןוילימב רכמנש רפסש הז ךיא
ידיב אשינ רפסה תפרצבש הז ךיא ?152,242-ה םוקמב הריקסה תביתכ
?וילע ועמש אל "םינלאמש" םידמולמ וליפא ב"הראבש דועב ,םיניגפמ
תוקוחר היתועדשו ,תיאקירמא הטיסרבינואב תדבועה הייתפרצ תינלכלכ
הינטירבו ב"הרא דבלמ םלועב םוקמ לכב םסרופמ רפסה" :יל תרמוא ,לאמשהמ
ב"הראב םישנא לבא .תקדוצ איהש תרמוא ינניא .(לארשיב :ףיסומ ינאו)
םה םיינע םהשכש שיגרהל םהל םינתונ תרושקתה יעצמא .ןיטולחל חומ יפוטש
םוש םהל ןיא .רתוי השק דובעל םיכירצ קר םה .םירישע תושעיהל םילוכי
,הינטירבבו ב"הראב לשכנ רפסה עודמ ריבסהל יושע הז ."תיתרוקיב הבשחמ
תוברתה ןיבש םילדבהב יתנחבה ינא םג .החלצהה תדיח תא רתופ אל לבא
.םהידממ תא תולגל יתמהדנ לבא ,תיאקירמאל תיפוריאה

ילוא .יאנג םושמ יניעב ךכב ןיאו ,הלכלכ לע תבתוכה תינלכלכ הניא רטסרופ
השקו תועבקתמ הבישח תוינבת :הלכלכבש יאדוובו ,עוצקמ לכב הרוק הז
הקינעמש ןורכישה תא לוהמל ידכ רשי לכשו תושיגר ךירצ .ןהמ ררחתשהל
,תואלבטב תודלונ אל תודח תונחבה .תויתרבח תויעבב קוסיעל תיעדמה תוסכה
םהב תועטל לקש םירבד הברה שי .ביבסמש םלועב תבקונ תוננובתהב אלא
שי לבא .םילדומו תואלבט תועצמאב ךירפהל לקשו ,םיננובתמ םתס ונאשכ
."תויעדמ" תוטישב םצלחל השקו תנחובו השיגר ןיעב םתוארל לקש םירבד

םא ימצע תא לואשל יל םרג רפסה ,רטסרופ לש ערפתמה הנונגס תא החדנ םא םג
יל םירמוא יבש ןרמשהו ןקפסה תולוק .היתונחבאב תמא לש ןיערג ןיא
בבוסבו ,קביל סכלא לש ויתונומתב טיבמש הז ,יכותבש ןנובתמהו ,"!אל"
"!ןכ אקווד ילוא" רמוא ,קוחר ךכ לכ אלה

\ Viviane Forrester L'Horreur Economique

ב"סשת תנשל הלכלכל לארשי סרפ ןתח אוה ןייטשניבור לאירא 'פורפ