(תונומת 3 םע) טלחהב יתועמשמ אל עוריא לע חווד
(ןיבר רכיכ דיל) לוריבג ןבא בוחר ,ביבא לת
11:51 העש 2001 יאמ 18 ישש םוי
ןייטשניבור לאירא

לש םינוכנה תופידעה ירדס תא ליעפמ ,הפסו יבג לע ,יתליהק רויס רטוש
דוגינב ,תולכורב קסועה םיחטשה בשות ,14 ןב לש ותומדב הרטמ ההזמו הרטשמה
.לוריבג ןבא בוחר תכרדמ לע ,קוחל

,ותלוכרמ תא הכרדמה לע חינהלו הכרדמה לע תבשל ,רוצעל ול הרומ רטושה
.(1 הנומת האר) .לוזה גוסהמ ןוליינ תויקש יתש ךותב תחנומהרפסמ רחאלו תמרחומה הרוחסב גוהנל ךיא תוארוה שקבמו דקומל רשקתמ רטושה
.תויחנה לבק תוקד

תלועפב הבר תוניינעתה םילגמה םירענ רפסמ םינמדזמ םוקמל
.(2 הנומת האר) .בידאה רטושהמ םירבסה םילבקמו קוחה תועורזהאמכ :דויצה תא רופסלו הרוחסה תא תיקשהמ איצוהל לכורה רענל הרומ רטושה
.(3 הנומת האר) .הקבא תרסהל תוילטמ ירסירת המכו םיימעפ דח םיתצמ

.ןוליינה תויקשל תלוכרמה תא ריזחהל ול רזוע םירענה דחא
אלש והשמ ול רמואו ופתכב ךשומ אוהש ינפל אל ,קלתסהל רענל הרומ רטושה
.יתעמש
.ומצעל רטושה רמוש יאלמה תריפס יטרפ הבו ריינה תסיפ תא
ינא .התיבה רוזחל ףסכ ול ןיאש רמוא אוה .וגישמו רענה ירחא ףדור ינא
,תורטש ינש דוע ול יתתנ .ול קיפסי הזש חוטב אלש רמוא אוהו רטש ול ןתונ
.ךייחמ דליה .רענה שוכר תמרחה לע ידוהיה םעה םעטמ יוציפ ימד
.ןידכ (טעמכ) תמרחומה הרוחסה םע םוקמהמ קלתסה רטושה

!חטב"ש תובהלתהב ונע םהו "רדסב היה הז"ש םיבשוח םה םא םירענה תא יתלאש
םירענה ."הרוחסה תא בנג אוה"ש ףיסוה דחאו "בוחרב רוכמל ול היה רוסא
סובוטואה "?ךתוא ןיינעמ הז המל זא" אל םאו יאנותיע ינא םא יתוא םילאוש
.וכותב ועלבנ םיירבעה םירענהו עיגה
.ביבא לת תוצוחב טלשוה רדסו קוח

.הרות ןתמ גח ,אבה עובשב