:A Beautiful Mind 
 

ןייטשניבור לאירא
 
 

A Biography of John Forbes Nash Jr
459 ,Simon and Schuster .Sylvia Nasar  25$ ,pages 

תידוושה תיעדמה הימדקאהש רחאל םידחא םימי ,1994 רבוטקואב
בשות ,66 ןב ,שאנ ןו'ג"ל הלכלכב לבונ סרפ תקנעה לע העידוה
לש הפקה רדחב םינפ תלבק ודובכל הכרענ ,"יסר'ג וינ ,ןוטסנירפ
אלמ היה םלואה .ןוטסנירפ תטיסרבינוא לש הקיטמתמל תידגאה הקלחמה
לש ןטק רפסמבו םינמדזמ םיטנדוטסב ,הקיטמתמל םירוספורפב הצחמל
םג ילואו ,הטיסרבינואה ישארמ המכ םג םש ויה .הלכלכל םירוספורפ
ןוטסנירפל שאנ לש תילמרופה ותוכייתשה המכתסה תע התואב .דחא םלצ
הרחאתה סקטה לש ותחיתפ .יאטיסרבינואה בשחמב ןובשח לעב ותויהב
ירבד רמא אל שיא ,תיסוכ םירה והשימ .םייתש וא הקד ךרא אוהו טעמ
.הכובמ הררתשה ,םוגלל םיחכונה ומייסשכ .קתש עוריאה ןתח ,חבש
רבע לא עספ אוה .וילא שגינ אל שיא .רדחה זכרמב דדוב דמע שאנ
םיחכונה יפלכ ריעהו ,ינא םג יתנמדזה וילאש ,תבורקתה ןחלוש
."ללכ ךרדב רשאמ תובוט רתוי םויה תויגועה" :םיאתשמה

השולשה .1994 תנשל הלכלכב לבונ סרפב םיכוזה תשולשמ דחא היה שאנ
רבודמ ."תיפותיש-אלה םיקחשמה תרות" חותיפב םהיגשיה לע סרפב וכז
,תויגטרטסא תויצאוטיסל םיסחייתמה םייטמתמ םילדומו םיגשומ ףסואב
התליחת ."םינקחש"המ דחא לכל האלמ תוילנויצר סוחיי ידכ ךות
ןמיונ-ןוו לש ילטנמונומה םרפסב היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב
.(ןוטסנירפמ ,בגא ,םהינש) ןרטסנגרומו

תונשב .הקיטמתמה ילושב הקוחד םיקחשמה תרות התיה הנש 25 ךשמב
םיילאוטקלטניאה םיגשיהה דחאל התיהו הלכלכה זכרמל הרדח םיעבשה
אשונל םיקחשמה תרות התיה םינומשה תונש תליחתב .הלש םילודגה
והמ עדי הלכלכל טנדוטס לכ .הלכלכב םידומיל תינכות לכב הרגשבש
.הלכלכב רכומ היה אל שאנ ומשש םדא לבא ."שאנ לש לקשמה יוויש"

תמ שאנש וילאמ ןבומכ יתחנה ינא םג הפוקת התואב הלכלכל טנדוטסכ
לש םיעבראה תונשב לכה ךסב שאנ היה םיעבשה תונשב לבא .רבכמ הז
ללוכ ךרואב תודובע שולשמ רתוי אלב תלפוקמ הלכלכל ותמורת .וייח
!25 ול ואלמ םרטב ומסרופ ןלוכש ,םידומע 30 לש
הכוז היה םיילמרונ םיאנתבש ,ךכ לכ תויזכרמ הלכלכב ויתודובע
.רבכמ הז לבונ סרפב

לודגה יעדמה וגשיה תא .יאקיטמתמ הנושארבו שארב היה שאנ לבא
רתויב תושקהו תובושחה תויעבה תחאכ הבשחנש היעב ןורתפ ,רתויב
.םישולש ול ואלמ םרטב םילשה ,הירטמואיגב

לבוי יצח תב הפוקתל סנכנו "תוישפנ תוערפה"ב שאנ הקל 31 ליגב
אל הבשחמ"ב "תיעדמה תוילנויצר"ה תא ףילחה ,ונושלכ ,הבש םינש
."תיאונרפ הינרפוזיכס וא הינרפוזיכסב םילוח תנייפאמה תיתואיצמ
זעה 21 ליגבש ימ ,הקיטמתמל רזומה רוספורפה ,יטנגוראה ןואגה
ידי לע רדגוהש ימ ,םוקיה תוצווכתה לע הירואית ןייטשנייאל עיצהל
לש רתויב םיקירבמהו םיריעצה םיבכוכה דחאכ "Fortune" תעה בתכ
.דדובו הלוח םדאל היה ,הקיטמתמה םלוע

הייחב יתרגש יתנש עוריא איה הלכלכב לבונ סרפ תקנעה לע העדוהה
וינ"ב םיקסעה רודמ לש הריכב תיאנותיע ,ראסאנ .ראסאנ היווליס לש
ינתח תריחב תא תרקסמ ,ימדקאה םלועל דואמ תברוקמו "סמייט קרוי
ךות סרפה ינתח לע םיחוודמ םירחא םיאנותיעל דועב .הנש ידמ סרפה
תא ראתל דימת החילצמ ראסאנ ,ךוחיג יררועמ םייוטיבב שומיש
.תיטנגילטניאו הנימא הרוצב םיכוזה לש תיעדמה םתמורת

התיה איה .רתוי דוע ידוחיי ראסאנ לש החוויד היה 1994-בש אלא
עוריא קר הניא הנש התואב סרפה תקנעהש הניבהש הדיחיה תיאנותיעה
סרפה לע העדוהה רחאל םידחא תועובש .ישונא עוריא םג אלא ימדקא
ןותיעה ."סמייט קרוי וינ"ב שגרמו ךורא רמאמ ראסאנ המסריפ
חתפב םידומע ינש ינפ לע רמאמה תא סיפדהו וילהונמ גרח ידילוסה
/mood/John_Nash.html רתאב ותוא אוצמל רשפא) .םיקסעה רודמ
.(http://www.psych.helsinki.fi/~janne)

הפיו ריעצ ןואג :וייח לש םיבלש השולשב שאנ תא הראית ראסאנ
לש ילידיאה סופמקב םיאפר תומדכ להנתמה שפנ הלוח ;ראות
הכוזו ליעפ רקחמל רזוחה ,אירבמה שאנ :ימיטפוא ףוסו ;ןוטסנירפ
דמעמב ימדקאה םלועה לש הרכהה תא העיבה לבונ תדעו .לבונ סרפב
לבונ סרפ :ישונאה טביהה תא םלועל הגיצה ראסאנ .םיקחשמה תרות
."עגושמו ןואג" ,שאנל ןתינ

התהיז רטסושו ןומייס םירפסה תאצוה .רפסה תא הדילוה רמאמה תחלצה
שורפל ראסאנל הרשפיאו רופיסב םולגה ירחסמה לאיצנטופה תא
אוה רפסה .שאנל הדחיי ןתוא ,םייתנשמ רתוי ךשמל ןותיעב התדובעמ
העסנ איה :תנמוימו תינדפק תיאנותיע התשעש םילמנ תדובע לש רצות
גישהל ידכ ישיא םסק הליעפה ,עדימ תסיפ דוע ףוסאל םלועה ףוסל
לש תויפרגויבו הירטאיכיספ ירפס העלבו תורתסנ תויצמרופניא
לש ותעד-יא ףוסל תדרל ץמאמב תאז לכו ,םינואג ראשו םיאקיטמתמ
.שאנ

ותשא ,היסילאב הרזענ איהו ,ראסאנ םע הלועפ ףתשל בריס שאנ
לכל תגאודו ומע היח הנדוע םישישה תונשב םהישוריג תורמלש ,רבעשל
ןמ השגרתה ילוא .ראסאנל היסילא העייס עודמ רורב אל .ורוסחמ
יהשלכ ךרדב ליעוי רפסהש התוויק ילוא ,תרמצ תיאנותיע םע שגפמה
שפנה תלחמב ןהו םייטמתמה וירושיכב ןה ויבא תובקעב ךלהש ,םנבל
.הקל הבש

םייוליגמ ששח קר םאה ?ראסאנ םע הלועפ ףתשל שאנ םיכסה אל עודמו
הרצקה היפרגויבוטואב .חושק תונורקע שיא אוה שאנ ?םיכיבמ
לבונ סרפב ותייכז לגרל בותכל שקבתהש (רפסהמ תוחפ אל) תקתרמהו
(http://nobel.sdsc.edu/laureates/economy- האר)
גלדמ אוהש ,ותלחמ תפוקתל סחיב ,רמוא אוה .(1994-2autobio.html
םימעפ המכ רזח ינזואב ."ןיטולחל ישיא גוסמ םיטרפ" לע ןווכתמב
היפרגויב איה ול היוארה הדיחיה היפרגויבהש תינורקעה ותדמע לע
הניא תאזכ היפרגויבו ,תוילאוטקלטניאה ויתומורת תא תרקוסה תיעדמ
.ותדובע תא םייס אל ןיידע אוה ןכש ןיידע בתכיהל הלוכי

תראתמ איה .שאנ לש םייטרפה וייחב םחר ילב תרבונ ראסאנ
.םהב הסנתהש םיררמצמ םילופיטו תויאופר תונחבא ,םימוטפמיס
איה .תורתסנה תוינימה ויתויטנל תזמור איה תושיחנב ךא תוריהזב
אל דלי" םלועל איבה התאש השא םע ויסחי תכרעמ תא טורטורפב תראתמ
תלצנמ איה .רפסה םוסרפ םרטב דליה לע ועדי וירכממ םיטעמ ."יקוח
.תודבועב החוטב איה דוע לכ ,םות דע הביתכה שפוח תא

לע תרוקיבב בתכ ,ונרוד לש םיאקיטמתמה ילודגמ ,רונלימ ןו'ג
ומצע אוה .הנגה םוש ןיא שאנל ."תויטרפה לש הטוב הרפה וז" :רפסה
םאה ."היסילאמ הלאשהב" ,וירבדכ ,לביקש רפסה תא אורקל השקתה
םימרות הלאה םיטרפה םאה ?היואר הרטמ וזיא תתרשמ תאזה הפישחה
םיליכשמל תדעוימה תוליכר רדגב םה אמש וא תישונא הדיח חונעפל
?עונלוק יבכוכב ןיינעתהל םישקתמש

איה .רפסה תא הל השידקמ איהו ,היסילאל הבר היתפמיס שי ראסאנל
הפי הרענ העלקנ ןהילא תודירחמה תוביסנל יגארט ןברוק הב האור
אל יתייעב דלילו שפנ הלוח לעבל הייח לכ תא השידקהש הקירבמו
.תרכונמהו תאשנתמה תינוטסנירפה הרבחה ילושב הז לכו ,תוחפ
שאנל הל שי ."שאנ" שאנלו ,"היסילא" ראסאנ תארוק היסילאל
soul אל לבא beautiful mind ול שי המעטלש הארנ .תלבגומ היתפמיס
.pure

ראסאנ .הבזכא הנוכנ םיקחשמה תרותל ירלופופ רבסה רפסב שפחמש ימל
.תושעל הלוכי התיה אלש המ תושעל התסינ אלש לע חבשל היואר
השוע איהש שומישהמ ראשה ןיב תעבונ םיקחשמה תרות לש התחלצה
םיקחשמה תרות ןיב רשקה םלואו .םינרקסמ םיימוי-םוי םיגשומב
ןפואב הרותה תא ראתל תונויסינה .רקיעו ללכ טושפ וניא תואיצמל
םייוטיבהש ינפמ אקווד עייסלמ רתוי לישכהל םיטונ ירלופופ
ןכא ראסאנו .תיעבטה הפשהמ ארוקל םירכומ הרותה לש םייעוצקמה
םיקחשמה תרות לש תומישיה תלאש .םיקחשמה תרות תא ראתל הסנמ הניא
ןיבי אל יאדווב ארוקה .הטושפ הניא םוקמ לכמו ,תקולחמב היונש
תויוגהנתה רואיתל עייסל םילוכי םייטמתמ םילדומ ךיא רצק קרפמ
עלקיי אוהש רתוי ריבס .םיבכרומ םייגטרטסא םיבצמב תוישונא
.בירי לש ויכלהמ יובינל תיטמתמ תלוכי םויק לע תוילשאל

הזה שגפמהש ינפמ ילוא .ונתוא קתרמ שפנ הלוח ןואג לש ורופיס
םושמ ילוא .ונלש חומה יפלכ םישח ונאש ןירותסמה טטר תא קזחמ
םידחפמו םיאתשמ ונא .ינוציק יוטיבל םש האב תישונאה תוירירבשהש
םיעגושמ םינואגש םישח ,שאנ ומכ ,ונחנא םג ילוא ."עגושמ ןואג"מ
תירוקמ הבשחמ ןיב דירפמה לובגה .םירחא תומלועל רתוי םיבורק
לובגב תעגונ ראסאנו ,רורב וניא ןועגיש ןיבל םיקחרמל הגילפמה
רבעמש תויועמשמ שופיחב שאנ קסע ותלחמ תפוקתבש רמול רשפא .הזה
יתלב תומוקמב תונויגהו םירדס שופיחבו תימוי-םויה היווהל
,ך"נתב םידוק שופיחמ רתוי םירזומ ויה אל ויקוסיע .םילבוקמ
ילואו ,הירטמיגב תויועמשמ ,הפקב יפוא תונוכת ,םיבכוכב תודיתע
םיב תויקוח םישפחמ םהשכ םישוע םינעדמ הברהש הממ םינוש אל וליפא
.םיירקמ םינותנ לש

ראסאנ לבא .רתוי הנושו רתוי קומע ,"רבדה ותוא" השע שאנ הרואכל
ונוצרל דוגינב ותוא וזפשיאש שאנ לש ויברוקמ יפלכ היתפמיס השח
תויהל התיה הלוכי הייפכב זופשאל הקדצהה .תוירבל קיזה אלש ףא
לע םיספטמש םיבר הכ םישנא םייוצמ ונביבס םלואו .דבאתי אמש ששחה
לע םהלש םויאהש םישנא ,תוארפב םיגהונ ,ינורכ ןפואב םיתוש ,םירה
תעדה לע םילעמ ונניא תאז לכבו ,שאנ לש הזמ לפונ וניא םהייח
לאכ ולש "תוילנויצרה רסוח" תפוקתל סחייתמ ,בגא ,שאנ .םזפשאל
תילנויצר הבשחמ"ל ובוש תא ."תואיצמהמ םיקתונמ תומולח" לש הפוקת
,ךכ לכ חמשמ וניא"ש ךילהתכ שאנ ראתמ "םינעדמ ןייפאמה ןונגסב
."סומסוקהו םדאה ןיבש סחיל תולובג תמשהב ךורכ אוה ןכש

םיטרסה תיישעתמ .ידווילוה טירסתל ותכיפהל ןכומש רפס הבתכ ראסאנ
ססבתמה עונלוק טרס קיפהל ותושר תרומת קתע םוכס שאנל ועיצה רבכ
תבכרה תנחתל ךומס דחוימב םיעונצ םיאנתב יחה ,שאנ .רפסה לע
.בריס ,הנקת אלל הלוח ןבו היסילא םע דחיב ,ןוטסנירפ תמוצב

ןושלב .רקחמ ,תירקיעה ושפנ תאשמב שאנ ןיידע קסוע םיעבש ליגב
,הרצקבו קוידב םירבד חסנל האלפומ תלוכי התואב ,אילפהל תדדוחמ
היהי ,יטסיטטס ןפואב" :רמוא אוה ומויק שרושל דע תינפשוח חורבו
תא ךישמהל לגוסמ היהי יליגב ןעדמ וא יאקיטמתמש ריבס יתלב הז
יב שי לבא ...םימדוקה ויגשיהל והשמ ףיסוהלו ולש רקחמה יצמאמ
"...תיחכונה יתדובעב ךרע לעב והשמ גישאש הווקת ןיידע

ןורתפמ תוחפ אל ךרע לעב והשמ גישהל שאנ חילצה ןווכתמב אלש ילוא
לש השקה העיתרה תורמל לבונ סרפב הכז אוה .השק תיטמתמ היעב
תא ךיבהל לולע"ש ימל סרפה תא קינעהלמ תידוושה הימדקאב םישנא
תא ול קינעהלמ ענמנש ,ימדקאה םלועה לש םילדחמה תורמלו ,"ךלמה
לש הרכה רדגב איה סרפה תקנעה .ובצמ אלמלא ול ןתינ היהש דובכה
לש ויתויוכזב עוגפל ידכ שפנ תלחמב ןיאש ךכב תידוושה הימדקאה
רדגב םניא םדא לש ובל בצמו ועזג ,ונימש ומכ קוידב ,שפנ הלוח
הלודגה תועמשמה יניעב וז .תילאוטקלטניאה ותלוכיב הרכהל םימוסחמ
וגשיה והז .ארוקל ריבעהל ךירצ רפסהש בושחה רסמהו סרפה תקנעה לש
.שאנ לש לודגה ישונאה
 
 
 

06/01/1999 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ