1999 רבמצדב 12 ,ס"שת תבטב 'ג ןושאר םוי
   
םימסחנה תרוש
הסינכה יסיטרכ יונישל לועפל הכירצ קרב תלשממ
תוטילאלו - תואטיסרבינואל


ןייטשניבור לאירא תאמ

יסיטרכ םג אלא םידלי תואבצק קר אל תקלחמ יברעמה םלועב הלשממ לכ
תועצמאב קר אל תאז השוע הנידמ .תילכלכהו תיתרבחה הטילאל הסינכ
ךוניחה תשרל הלבק תועצמאב םג אלא תוריבא יראות תקנעה
,תואנובשח ,םיטפשמ ידומילל טנדוטס לש ותלבק .תיאטיסרבינואה
רבח לש הריחב םגו - דסבוסמ ךוניח תאצקה השוריפ האופר וא הלכלכ
םיידמעמ ,םיירמוח ןיבוט הדצבש ,הרבחה לש תססובמהו תטלשה הבכשב
.םייטילופו

יגשיה לע קר טעמכ לארשיב תססבתמ תואטיסרבינואל הלבקה תוינידמ
דדמ אוהש ,"המאתהה ןויצ" תועצמאב םידדמנ םהש יפכ םידמעומה
הז .תוירטמוכיספ תוניחבב םיגשיההו תורגבה ינויצ תא ללקשמה
,ער אל ןוירטירקב רבודמש חיננ הבה ךא .תקולחמב יונש ןוירטירק
וא תואנובשחה ידומיל תא םייסל 640 ןויצ לעב לש וייוכיסשו
הבה .630 המאתה ןויצ לעב לש הלאמ רתוי טעמ םילודג םנמא הלכלכה
סרוק תועצמאב המאתהה ןויצ תא רפשל דמעומ לש ותלוכימ םג םלעתנ
640 המאתהה ןויצ לעבש רורב ךכ לכ םאה - הלא לכ חכונל םג .רקי
?תוחדיהל ךירצ 630 ןויצה לעבו תואנובשח ידומילל לבקתהל ךירצ

לש תורטמ יתש תולבלבתמ תיאטיסרבינואה הלבקה תוינידמב
יטמתמ ןואג ,ןיערג יאקיסיפ רישכהל ידכ .תירקחמה הטיסרבינואה
לש דואמ הנטקה הצובקה תא תוהזל ךרוצ שי ,זואוטריו ןרתנספו
הקוסיעמ ירקיע קלח לבא .התואנ לודיג תממח םהל קפסלו םידמעומ
יסיטרכ תקולחבו תיעוצקמ הרשכה ןתמב אוה הימדקאה לש יתארוהה
.םיניוצמ לש המימת היצקלס לוכיבכ .תויעוצקמ תודליגל הסינכ
,תואטיסרבינואה םע תחא הצעב ,תיברעמ הלשממ לכ תעצבמ לעופב
האצות שי תיחכונה הלבקה תוינידמל .רידא ףקיהב םיבאשמ תקולח
ריעצ לש וייוכיס ויה הרבעש הנשב ,לשמל ,ךכ .תקהבומ תיוויסרגר
לת תטיסרבינואב תואנובשחלו םיטפשמל םיגוחל לבקתהל ןורשה תמרמ
.םי תבב ותבותכש ימ רשאמ הנומש יפ םיהובג ביבא

תגהנהל איבהל הילע .םייתרבח םירדס ןקתלו לושמל הרחבנ הלשממה
תיליבומ היהת תילעהש ןיינע הל שיש חיכותש השדח הלבק תוינידמ
תוחיכומ תונידמ המכ .ןוקריה תודגו היבחרל רבעמ הברה תגציימו
.תאז תושעל רשפאש

שוקיב ףדוע היה רבעב .הירנירטוולו האופרל שוקיב ףדוע שי :דנלוה
זוחאו תוירוביצ דנלוהב תואטיסרבינואה לכ .היגולויצוסל אקווד
תדועת לעב טנדוטס לכ .ץראבש הזל המוד םש תורגבה תודועת ילבקמ
ידומילל הלבקה .האופר ידומילל הלבקל דמעומ תויהל לוכי תורגב
.הלרגהב תישענ האופר

ףדוע שי םהבש םיגוחב תומוקמהמ 40% .תכבוסמ הלבקה תטיש :הינמרג
לקשמ ןתונה ןוירטירק יפ לע תורגב תדועת ילעבל םיצקומ שוקיב
הצור דואמש ימ .תותלדה לע קפדתמ דמעומהש םינשה רפסמל דבכנ
.םיטפשמ רבד לש ופוסב דמלי םיטפשמ דומלל

םירשפאמה םיקוח הנורחאב ועבקנ ססקטב ןהו הינרופילקב ןה :ב"הרא
4.5%) ןוכית רפס תיב לכמ רתויב םיבוטה םידימלתה לש םיוסמ זוחאל
.הנידמה לש תואטיסרבינואה תשרל לבקתהל (ססקטב 10%-ו הינרופילקב

הלבק תוינידמ תגהנה ןיבל דואמ םיניוצמה תרשכה ןיב הריתס לכ ןיא
תאזכ תוינידמ לע .תילארשיה תואיצמל הלאה תונויערהמ קלח םיאתתש
דחוימבו) םייעוצקמה ינש ראותו ןושאר ראות ידומיל לע לוחל
הכירצ תאזכ תוינידמ .שוקיב ףדוע םהל שיש ,(םיקסע להנימ ידומיל
תויעוצקמה תובכשל רודחל רתוי תינגורטה םיטנדוטס תצובקל רשפאל
עורגה הרקמב .ךכ בקע עגפית אל תימדקא תוניוצמ םוש .תוליבומה
.דמלל חונ תוחפ תצק ,תואטיסרבינואב םירומה ,ונל היהי

תויופידעה רדס יוניש לע תורהצה רז םע ןוטלשל התלע קרב תלשממ
םיסרטניאה תא קר תגציימ הניא הלשממה םא .תובחרה תובכשל הגאדו
הילע ,םייקה בצמהמ תעזעוזמ תמאב איה םאו ,תיתרבחה תילעה לש
םינוירטירקב םיעצומה םייונישל .םייתרבח םירדס יונישל םג לועפל
עצבל ידכ החימצל תוכחל ךירצ אל .תולע ןיא תואטיסרבינואל הלבקל
תולולעש ,תוטילאב םחליהל םינכומ תויהל ךירצ קר ילוא .םתוא
.ןשה ילדגמ לע ןגהל קעדזהל
ביבא לת תטיסרבינוא ,הלכלכל רפסה תיבב דמלמ ןייטשניבור 'פורפ

12/12/1999 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©